Órganos constituíntes

A Asociación, baseándose na autonomía de xestión e organización que lle otorga a lei e na necesidade de contar con equipos multidisciplinares, e por vontade da Asemblea Xeral de socios, no ano 1993 introdúciu a figura da Xerencia económico-administrativa. O organigrama para o centro educativo é o que se pode ver no cadro adxunto:

ORGANIGRAMA DEL CENTRO

 

Asemblea xeral da Asociación Escola Rosalía de Castro